profile

BMS

/Business Management System

Là hệ thống phân tích quy trình quản lý kinh doanh do các cơ quan kinh doanh thực hiện theo các đặc điểm của tổ chức nhằm thiết lập hệ thống quản lý kinh doanh trực tuyến theo từng chu kỳ từ thông báo kinh doanh đến quản lý theo dõi.