profile

MIS

/Management Information System

Là hệ thống cung cấp nhanh chóng và chính xác việc thu thập/cung cấp/xử lý/lưu trữ/sử dụng tất cả thông tin hoạt động của các tổ chức công nhằm tăng cường hiệu quả của nguồn nhân lực/lương thưởng/ngân sách/kế toán/công việc chung/giao dịch/tài sản.