profile

PMS

/Project management system

Là một hệ thống tối đa hóa sự thuận tiện trong công việc bằng cách quản lý một cách có hệ thống toàn bộ quy trình quản lý nghiên cứu từ thông báo nhiệm vụ đến áp dụng nhiệm vụ và tiếp nhận, lựa chọn, thỏa thuận, thực hiện, giải quyết và quản lý hiệu suất.